PRIVACYVERKLARING

 

Voorwerp

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ons van essentieel belang .

Daarom informeren wij u graag via deze privacyverklaring over ons beleid ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken respecteren wij de bepalingen van:

 • Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”);
 • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Wet Verwerking Persoonsgegevens” of “WVP”)
 • het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet Verwerking Persoonsgegevens

 

DEFINITIES

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG - de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC

Wet Verwerking Persoonsgegevens of WVP - de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het KB van 13 februari 2001 dat de wet van december 1992 uitvoert

Persoonsgegevens - alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene(n)”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals bijvoorbeeld: naam, rijksregisternummer, adres, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Verwerking van persoonsgegevens - een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Verwerkingsverantwoordelijke - een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

Verwerker - een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt – bijvoorbeeld de softwareleverancier waarop de verwerkingsverantwoordelijke beroep doet

Derde - een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken

Inbreuk - een inbreuk op de regels rond beveiliging van persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens

Toezichthoudende autoriteit - een door een EU lidstaat ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens omdat: a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker op het grondgebied van de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit is gevestigd; b) de betrokkenen die in de lidstaat van die toezichthoudende autoriteit verblijven, door de verwerking wezenlijke gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden; of c) bij die toezichthoudende autoriteit een klacht is ingediend

Overeenkomst -  de overeenkomst die gesloten wordt tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de klant/leverancier

 

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens:

 • van (potentiële) klanten en leveranciers (natuurlijke personen);
 • van natuurlijke personen die in naam en/of voor rekening van (potentiële) klanten en leveranciers optreden.

 

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Uw gegevens worden verwerkt door NBike, met maatschappelijke zetel te Minderhoutdorp 1, 2322 Minderhout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0600966864 (hierna genoemd ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘de verwerkingsverantwoordelijke’).

Indien u vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u contact opnemen met onze vertegenwoordiger inzake de verwerking van persoonsgegevens op het volgende contactadres:  03 314 43 83; info@nbike.be.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen persoonsgegevens die het mogelijk maken om diensten en producten aan te bieden (klanten), of om diensten en goederen te ontvangen (leveranciers).

Het betreft onder meer de volgende gegevens:

 • Identiteitsgegevens (naam, voornaam)
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Facturatiegegevens (bankrekeningnummer, BTW-nummer)

 

Deze persoonsgegevens worden op verschillende manieren verzameld:

 • Bij u zelf of uw werkgever / uw opdrachtgever (via mondelinge, schriftelijke of elektronische weg);
 • Via andere leden van de groep waartoe de onderneming (de verwerkingsverantwoordelijke) behoort waarmee de klant / leverancier eerder een overeenkomst heeft gesloten;
 • Via andere personen of instanties, voor zover zij gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens aan ons over te maken.
 • Via publieke bronnen, zoals persberichten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, Graydon, publicaties jaarrekeningen NBB, https://www.checkinhoudingsplicht.be/, het internet, sociale media, …

 

Welke zijn de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst en op het klantenbeheer. Ze laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag met betrekking tot geleverde diensten en/of producten / afgenomen diensten en/of producten  of met het oog op het sluiten van een overeenkomst.

Deze gegevens laten ons toe om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de diensten en de producten die u worden aangeboden, en deze ook aan te passen aan uw behoeften.

Wij behouden ons het recht voor om uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten en producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien commerciële informatie over onze nieuwe diensten en producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen via elektronische weg, via de post, via informatiebrochures of via andere wegen.

 

Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

Uw gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden:

 • De uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan, voor zover de verwerking gebeurt op uw verzoek en met uw toestemming;
 • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten en/of producten aankoopt of van zodra wij uw diensten en/of uw producten aankopen. De informatie die wij over u verzamelen en verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, is het onmogelijk om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te leven en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten;

 • Een gerechtvaardigd belang, met name de uitbating van onze onderneming en het promoten van onze diensten en producten, onder meer indien de gegevens verwerkt worden met het oog op het verzenden van commerciële informatie over (nieuwe) diensten en producten, promoties, voordelen, enz.

 

Aan wie worden uw persoonsgegevens meegedeeld?

 

Intern

Uw persoonsgegevens zullen binnen onze onderneming enkel toegankelijk zijn voor aangestelden en lasthebbers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

 

Extern

Uw persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan derden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (of op het sluiten daarvan), met het oog op het organiseren van evenementen voor onze onderneming, met het oog op de goede bedrijfsvoering van onze onderneming en met het oog op de behartiging van de belangen van onze onderneming.

 

Uw persoonsgegevens kunnen onder meer doorgegeven worden aan de volgende verwerkers of ontvangers:

 

 • Accountants en belastingsconsultants;
 • Zelfstandige consultants;
 • ICT-dienstverleners;
 • Juridische dienstverleners en advocaten;
 • Leveranciers

 

Wettelijke verplichting en noodzaak voor een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure

Uw persoonsgegevens kunnen voor het overige aan derden worden verschaft indien de onderneming daartoe verplicht is op grond van enige wet- of regelgeving of indien zij hiertoe genoodzaakt is in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure.

 

DOORGIFTE AAN EEN DERDE LAND OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt of doorgegeven.

Indien wij het voornemen hebben om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, zullen wij de volgende bijkomende informatie aan u meedelen:

 1. Is er een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 van de AVG?
 2. Zo neen, welke zijn de passende en geschikte waarborgen en waar kan een kopie daarvan worden verkregen of waar kunnen ze worden geraadpleegd?

 

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, met name zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Na afloop van de overeenkomst, zal de onderneming uw persoonsgegevens wissen, behalve indien de bewaring ervan wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens zullen eveneens bewaard worden gedurende een termijn gelijk aan de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

 

RECHTEN

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de rechten die u heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit overzicht en deze overeenkomst kan geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in de AVG of in de WVP of eender welke andere wettelijke regeling inzake rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uitoefening van de rechten

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het om contact op te nemen met NBike per e‐mail info@nbike.be of per post NBike, t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Minderhoutdorp 1, 2322 Minderhout.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, behalve indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In dat geval, en met name vanwege het repetitieve karakter van verzoeken, kan de onderneming:

 • Een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
   
 • Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Wij hebben het recht om uw identiteit te controleren.

 

Recht op toegang tot persoonsgegevens en op een kosteloze kopie ervan

U heeft steeds de mogelijkheid om uw –door ons verzamelde en verwerkte- persoonsgegevens op te vragen en informatie te vragen over de verwerking ervan, met name over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk: de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • wanneer uw persoonsgegevens niet bij u worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens.

 

Wij kunnen echter geen toegang verlenen tot persoonsgegevens waarop een wettelijke beperking bestaat om deze ter kennis te geven.

Wij verstrekken u een kosteloze kopie van uw persoonsgegevens. Voor bijkomende kopieën kan op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding worden aangerekend.

 

Recht op verbetering van persoonsgegevens

Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons steeds verzoeken om  deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.  Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

De verbeterde, aangevulde of gewijzigde persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

 

Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In de volgende gevallen heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens kosteloos te laten wissen:

 • de verwerkte persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens worden in het algemeen onrechtmatig werden verwerkt;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Wij beoordelen de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Na controle van uw identiteit, worden deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens die krachtens een wettelijke verplichting of krachtens de overeenkomst, door ons verder moeten worden bewaard.

 

Recht op beperking van het gebruik van persoonsgegevens

Indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig verwerkt worden of niet meer ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens, maar indien u niet wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kan u ook vragen dat wij deze persoonsgegevens voorlopig slechts op beperkte wijze verwerken.

Dit wil zeggen dat wij uw persoonsgegevens bewaren en enkel nog verder zullen verwerken mits toestemming daartoe of in het kader van een rechtsvordering of indien de verwerking nodig is voor de bescherming van de rechten van anderen of voor gewichtige redenen van algemeen belang.

 

Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

U kan zich steeds verzetten tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) die op u betrekking heeft.

Het verzet is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of is toegestaan bij wet, decreet of ordonnantie

Indien de geautomatiseerde individuele besluitvorming noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien u uitdrukkelijk met deze besluitvorming heeft ingestemd, dan zal u nog steeds het recht hebben om een menselijke tussenkomst te vragen, uw standpunt over de besluitvorming uiteen te zetten en het besluit aan te vechten.

 

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken. Indien dit technisch mogelijk is, kan u ook vragen om deze persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overmaken.

 

Uitschrijven op nieuwsbrieven en bijzonder verzetsrecht inzake direct marketing

U heeft eveneens de mogelijkheid om de ontvangst van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht uitoefent om u te verzetten tegen de verzending van direct marketing, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Indien u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dan dient u zich evenveel keer uit te schrijven.

 

Klachtrecht

Indien wij uw persoonsgegevens niet zouden verwerken in overeenstemming met de AVG en/of in overeenstemming met de WVP en haar uitvoeringsbesluiten, dan kan u  hiertegen een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be) (binnenkort: de Gegevensbeschermingsautoriteit), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00 – commission@privacycommission.be.

Bij voorkeur worden eventuele problemen bij de naleving van de toepasselijke privacywetgeving eerst bij ons aangekaart.  Dit kan door contact op te nemen per telefoon 03 314 43 83 per e‐mail info@nbike.be of per post NBike, t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Minderhoutdorp 1, 2322 Minderhout.

 

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

De meest actuele versie ervan kan u steeds vinden op onze website.